W czasie sprzedaży mieszkania notariusz zapewne zapyta o świadectwo charakterystyki energetycznej. Dobrze jest je mieć. Jeżeli go będzie brakowało nabywcy przysługuje roszczenie o jego sporządzenie. Może on zamówić sporządzenie dokumentu na koszt sprzedającego. W opisanej sytuacji kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy na piśmie, aby takie świadectwo zostało mu wydane.

Świadectwo energetyczne Szczecin


Sprzedający jest zobowiązany w terminie dwóch miesięcy dokument ten dostarczyć. Trzeba być świadomym, że inaczej kupujący będzie miał prawo zlecenia jego wykonania na koszt sprzedającego – w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży. Kupujący choćby chciał i złożył taką wolę nie może w żaden sposób zrzec się swego uprawnienia. Umawianie się czy porozumienia, że nie będzie wymagał wydania świadectwa są nieważne.

Świadectwo energetyczne mieszkania Szczecin

Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej uprawnienia przysługują również najemcy w odniesieniu do wynajmującego. Prawo nakłada obowiązek sporządzenia i przekazania świadectwa w przypadku najmu lokalu najmu lokalu (budynku lub jego części), niekoniecznie oryginału ale jego kopii.

Przepisy nie dotyczą budynków wpisanych do rejestru zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej (np. kościołów); przeznaczonych do użytkowania na okres nie dłuższy niż 2 lata; mieszkalnych z użytkowaniem nie dłuższym niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, budynków rolniczych niemieszkalnych o jednostkowym zapotrzebowaniu na energię nie wyższym niż 50 kW/(m2 .rok).

Sporządzenie takiego świadectwa to niewielki koszt ok. 350 zł.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1513)
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514)
   
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

Warto również zobaczyć:

- świadectwo energetyczne Szczecin

Świadectwo charakterystyki energetycznej oraz projektowana charaketystyka enegetyczna określa wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Obliczenia podane są w kWh/m²/rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. prąd ziemny lub płynny. Może być mniejsza, gdy nośnikiem są odnawialne źródła energii. Odwołanie do definicji zawiera również ostatnia strona świadectwa.

- Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

- Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200)