W czasie sprzedaży mieszkania notariusz zapewne zapyta o świadectwo charakterystyki energetycznej. Dobrze jest je mieć. Jeżeli go będzie brakowało nabywcy przysługuje roszczenie o jego sporządzenie. Może on zamówić sporządzenie dokumentu na koszt sprzedającego. W opisanej sytuacji kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy na piśmie, aby takie świadectwo zostało mu wydane.

Świadectwo energetyczne Szczecin


Sprzedający jest zobowiązany w terminie dwóch miesięcy dokument ten dostarczyć. Trzeba być świadomym, że inaczej kupujący będzie miał prawo zlecenia jego wykonania na koszt sprzedającego – w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży. Kupujący choćby chciał i złożył taką wolę nie może w żaden sposób zrzec się swego uprawnienia. Umawianie się czy porozumienia, że nie będzie wymagał wydania świadectwa są nieważne.

Świadectwo energetyczne mieszkania Szczecin

Podobnie jak w przypadku opisanym powyżej uprawnienia przysługują również najemcy w odniesieniu do wynajmującego. Prawo nakłada obowiązek sporządzenia i przekazania świadectwa w przypadku najmu lokalu najmu lokalu (budynku lub jego części), niekoniecznie oryginału ale jego kopii.

Przepisy nie dotyczą budynków wpisanych do rejestru zabytków, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej (np. kościołów); przeznaczonych do użytkowania na okres nie dłuższy niż 2 lata; mieszkalnych z użytkowaniem nie dłuższym niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, budynków rolniczych niemieszkalnych o jednostkowym zapotrzebowaniu na energię nie wyższym niż 50 kW/(m2 .rok).

Sporządzenie takiego świadectwa to niewielki koszt ok. 350 zł.