Regulamin strony i ochrona danych osobowych

Definicje

1. Właściciel – firma Doradca Paweł Prus, ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin, NIP 955-129-05-47.
2. Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem www.swiadectwa-energetyczne.szczecin.pl.
3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

Postanowienia

1. Operatorem strony jest właściciel strony internetowej.
2. Przeznaczenie strony: informacja o usługach oferowanych przez właściciela strony.
3. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
4. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
5. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
6. Obsługa strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
7. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać  właścicielowi strony.
8. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania.
9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 
DORADCA Paweł Prus z siedzibą w Szczecinie, 71-441, przy ul. Niemierzyńskiej 17a („My” lub „DORADCA Paweł Prus”), NIP 9551290547, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
–    imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
–    w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
–    w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w DORADCA Paweł Prus przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
–    zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
–    realizacji obowiązków DORADCA Paweł Prus przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych 
–    ochrony praw DORADCA Paweł Prus zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
–    weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych DORADCA Paweł Prus płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu DORADCA Paweł Prus w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług DORADCA Paweł Prus (marketing bezpośredni),
–    przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
DORADCA Paweł Prus może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1.    podmiotom, z którymi DORADCA Paweł Prus ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DORADCA Paweł Prus przewidzianych prawem, ochrony praw DORADCA Paweł Prus zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu DORADCA Paweł Prus w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności DORADCA Paweł Prus może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z DORADCA Paweł Prus umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez DORADCA Paweł Prus,
2.    organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
DORADCA Paweł Prus zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez DORADCA Paweł Prus i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DORADCA Paweł Prus.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1.    żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od DORADCA Paweł Prus potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. DORADCA Paweł Prus dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, DORADCA Paweł Prus może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2.    sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3.    usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a DORADCA Paweł Prus ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4.    ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, DORADCA Paweł Prus wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5.    przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez DORADCA Paweł Prus oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6.    sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na DORADCA Paweł Prus może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych DORADCA Paweł Prus pod adresem i kontaktem firmy.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku stosownie do okoliczności będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.