Świadectwa energetyczne, niezbędna dokumentacja

Świadectwa energetyczne ważne są przez 10 lat. Tyle samo osoba sporządzająca powinna przechowywać dokumenatcję na której podstawie je przygotowała. Dotyczy to projektu architektonicznego i innych dokumentów, które zostały użyte podczas obliczeń. oraz wszystkich innych Projekt architektoniczny i inne dokumenty, na podstawie, których osoba uprawniona sporządziła świadectwo energetyczne w Szczecinie musi przechowywać przez okres 10 lat. Czyli przez cały okres jego ważności. Ponadto w razie kontroli ma obowiązek udostępnienia ich kontrolującym.

W każdej chwili ministerstwo ma prawo dokonać weryfikacji świadectwa energetycznego oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Są one sprawdzane pod kątem prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia oraz biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Wykonującego świadectwo energetyczne zobowiązano do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem błędnego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego. Ponadto ustala termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną. Bierze wówczas pod uwagę rodzaj i zakres zadań realizowanych przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.

Osoba sporządzająca świadectwo ma zgodnie ustawą wiele obowiązków. Ponadto nałożono na nią odpowiedzialność karną za nieprawidłowe sporządzenie świadectwa energetycznego. Tymczasem zdarza się, że właściciele nieruchomości, którym nie podobają się wprowadzone regulacje okazują swoje lekceważenie osobom sporządzającym świadectwa energetyczne w Szczecinie. Jest to zachowanie wysoce niesprawiedliwe i podważające kwalifikacje i umiejętności oraz odpowiedzialność osób sporządzających świadectwa energetyczne.

Firmy wykonujące świadectwa energetyczne w Szczecinie

Na rynku można znaleźć wiele firm, które oferują usługi sporządzania certyfikatów energetycznych. Warto zwrócić jednak uwagę na to, czy faktycznie możliwe jest wyliczenie świadectwa na podstawie wymaganych przez firmę danych. Często takie firmy nie proszą o przesłanie projektu architektonicznego, co praktycznie uniemożliwia wykonanie prawidłowych obliczeń.

Pozornie wydaje się to wygodniejsze rozwiązanie, ponieważ właściciel mieszkania nie musi dostarczyć dokumentacji. Jednak w przypadku kontroli może okazać się, że również zostanie wciągnięty w odpowiedzialność karną za nieprawidłowe przygotowanie dokumentu. Dlatego wybierając firmę, warto sprawdzić czy osoba sporządzająca świadectwo energetyczne posiada wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia, aby w przyszłości uniknąć kłopotów.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach