Świadectwo energetyczne Szczecin. Jakie zawiera informacje?

Świadectwo energetyczne Szczecin zawiera zgodnie z ustawą kilka niezbędnych elementów. Są to dane identyfikacyjne budynku oraz charakterystykę energetyczną budynku lub jego części. Ponadto  zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części. Do świadectwa energetycznego dołączone jest oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej. Potwierdza ono, że dokument wygenerowano z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Znajdziemy to w 10 artykule ustawy z dnia  29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków z późniejszymi zmianami.

Kto jest zwolniony z wykonania świadectwa energetycznego w Szczecinie?

Ustawa ponadto określa kiedy właściciele nieruchomości są zwolnienie z posiadania świadectwa energetycznego w Szczecinie. Dotyczy to między innymi budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Także wykorzystywanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej. Zwolnieni są także właściciele obiektów przemysłowych oraz gospodarczych, których nie wyposażono w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.

Właściciele mieszkań, z których korzystają tylko przez cztery miesiące w roku także nie muszą posiadać świadectwa energetycznego. Nie muszą posiadać świadectwa energetyczn3go posiadacze domów wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 metrów kwadratowych. Ponadto właściciele gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2/rok).

Świadectwo energetyczne uwzględnia parametry techniczne budynku

Sporządzając świadectwo energetyczne w Szczecinie uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku. Ponadto bierze się pod uwagę parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub jego część. Obliczenia wykonuje się według określonej metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku. Sposób sporządzania oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej określa minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wydając rozporządzenie uwzględnia parametry techniczne konstrukcji budynku lub jego części, rodzaje systemów technicznych w budynku lub jego części.

Ponadto bierze pod uwagę  metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na standardowym sposobie użytkowania budynku lub jego części oraz metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej. Opiera się ona na faktycznie zużytej ilości energii. Trzeba pamiętać, że świadectwo energetyczne w Szczecinie nie może sporządzić właściciel lub zarządca budynku oraz osoba, której przysługuje w tym budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach