Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej określają energochłonność budynku. Wyraża się ją za pomocą wskaźnika EP. Informacje zawarte w paszporcie energetycznym pozwalają ocenić roczne zapotrzebowanie na energię. Dzięki posiadanej dokumentacji można ocenić, jaki będzie koszt utrzymania domu lub mieszkania. W artykule wyjaśniamy, kto musi mieć certyfikat energetyczny.

Charakterystyka energetyczna Szczecin

Świadectwa charakterystyki energetycznej w polskim prawie zaczęły obowiązywać od 2009 roku. Jest to efekt wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Celem tych regulacji prawnych jest budowanie świadomości na temat sensu tworzenia budownictwa, które jest efektywne pod względem energetycznym.

Właściciel nieruchomości dzięki tej dokumentacji może zobaczyć, jakie ma możliwości związane z oszczędzaniem energii. Charakterystyka energetyczna z pewnością odgrywa ważną rolę w czasach kryzysu energetycznego. Rząd wprowadza bowiem limity na energię elektryczną i od nich uzależnia wysokość rachunków za prąd. To samo tyczy się kosztów ogrzewania za pomocą gazu z sieci. Osoby, które ogrzewają mieszkania i wodę innymi źródłami ciepła, zapewne skorzystają z danych, jakie zostaną ujęte w takim certyfikacie.

Do tej pory w umowach najmu lokali mieszkalnych i użytkowych najczęściej występowała formuła typu „lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej„. Takie informacje trafiały też do aktów notarialnych przy sprzedaży nieruchomości.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest urzędowym dokumentem, który konkretyzuje wymagania energetyczne, jakie są niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Może to dotyczyć całości budynku lub jego części. Chodzi przede wszystkim o:

 • Ocenę zużycia energii na ogrzewanie.
 • Prognozę zużycia energii na uzyskanie wody ciepłej do codziennego użytkowania.
 • Zapotrzebowanie energetyczne na klimatyzację lub wentylację.
 • Dookreślenie, ile energii wymaga oświetlenie wnętrz.

Kluczowe parametry w świadectwie charakterystyki energetycznej to wartości zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) i energię końcową (EK). Wszystkie obliczenia podawane są w kWh/m²/rok. Trzeba pamiętać, że dokument ma charakter czasowy. Oznacza to, że jest ważny przez 10 lat. Liczy się data sporządzenia dokumentu (a nie data dostarczenia).

W praktyce trzeba postarać się o odnowienie certyfikatu przed upływem jego ważności. Jeśli po wydaniu paszportu energetycznego doszło do wdrożenia zaleceń, należy wystąpić o wydanie nowego certyfikatu. Chodzi o zmiany, które mają wpływ na charakterystykę energetyczną danego obiektu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej Szczecin zawiera dane takie jak:

 • Dane identyfikujące budynek. Może to być całość lub część budynku.
 • Charakterystykę energetyczną (są to informacje szczegółowe).
 • Zalecenia, których wykonanie poprawi efektywność energetyczną całego budynku lub jego konkretnej części. Mogą to być roboty remontowe, wymiana instalacji lub inne.
 • Objaśnienia do zaleceń oraz inne istotne informacje.

Jakie korzyści przynoszą świadectwa charakterystyki energetycznej? Szczecin

Certyfikaty energetyczne dla konkretnych budynków można najprościej porównać do okresowych świadectw badań urządzeń technicznych. Paszporty energetyczne z pewnością zmniejszą wydatki na eksploatację budynków. Jeśli właściciel nieruchomości nie podlega pod obowiązek posiadania takiego certyfikatu, powinien go mieć dla łatwiejszego wdrożenia oszczędności. Każdy już zdążył zauważyć, co się dzieje z kosztami ogrzewania i zużycia energii elektrycznej.

Podwyżki są znaczne, a sam kryzys energetyczny bez wątpienia spowoduje nieobliczalne skutki. Jeszcze przed 2022 roku dało się przewidzieć wysokość rachunków tego rodzaju. Obecnie niestety jest to bardzo trudne lub niemożliwe. Dlatego warto postarać się o świadectwa energetyczne. Szczecin podkreśla, że obniżenie zużycia energii ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Chodzi tutaj w głównej mierze o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Kto musi mieć certyfikat energetyczny?

Obecnie świadectwa energetyczne Szczecin muszą mieć:

 • Zarządcy i właściciele budynków, gdy planowana jest sprzedaż budynku lub jego części.
 • Gdy w grę wchodzi sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Gdy ma być podpisana umowa najmu.
 • Instytucje państwowe (prokuratura, urzędy) przy obiektach powyżej 250 m2, w których obsługiwani są petenci.

Jak zdobyć świadectwo energetyczne?

Paszport energetyczny może sporządzić osoba, która:

 • Ukończyła studia na poziomie inżynier, magister lub studia podyplomowe. W grę wchodzą kierunki takie jak budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska, architektura. Dopuszczalne są kierunki pokrewne.
 • Ma uprawnienia budowlane.
 • Nie była nigdy karana.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Firma wystawiająca świadectwa charakterystyki energetycznej Szczecin powinna znajdować się w wykazie, jaki prowadzi Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach