Świadectwa energetyczne Szczecin, kto może je sporządzić?

Świadectwa energetyczne Szczecin, gdzie znaleźć specjalistę z uprawnieniami? Szukając osoby lub firmy, warto wiedzieć na co zwrócić uwagę. Ustawa o  charakterystyce energetycznej budynków precyzuje kto może wykonywać świadectwa energetyczne.

Rejestr certyfikatów energetycznych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków z późniejszymi zmianami Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje między innymi wykazy:

1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;

3) świadectw charakterystyki energetycznej;

4) protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;

Świadectwa energetyczne Szczecin, wykaz osób uprawnionych do ich sporządzenia

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) ukończyła:

a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo

b) studia wyższe inne niż wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględniał zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami

energii lub posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wybór firmy lub osoby do sporządzenia świadectwa energetycznego

Dlatego zanim zlecimy wykonanie świadectwa energetycznego w Szczecinie warto poszukać firmy lub osoby, która spełnia warunki opisane w ustawie. Bowiem tylko osoba z uprawnieniami może wykonać prawidłowo świadectwo i wprowadzić je do rejestru. Wiele osób z uprawnieniami nie wykonuje świadectw energetycznych w Szczecinie. Dlatego trzeba znaleźć osoby spełniające wymagane kryteria ministerstwa i jednocześnie zajmujące się liczeniem świadectw charakterystyki energetycznej zawodowo.

Do prawidłowego policzenia świadectwa energetycznego niezbędne jest dostarczenie obliczającemu projektu architektonicznego mieszkania lub domu. Bez nich nie można prawidłowo wykonać obliczeń. Dlatego, jeżeli firma nie prosi o ich przesłanie najprawdopodobniej nie wykona świadectwa energetycznego zgodnie z przepisami. W przypadku kontroli właściciel nieruchomości może mieć także problemy.

Pozostałe artykuły

Udostępnij w mediach